S@LES in de bouw

~ Samenwerking tussen Aannemers Leveranciers en Softwarehuizen

S@les in de Bouw beheert, in samenwerking met GS1 Nederland, een informatie standaard voor de elektronische artikel/prijslijst, elektronische order, orderbevestiging, pakbon en factuur, naar verwachting begin 2010 aangevuld met de elektronische offerte en offerteaanvraag. Sales werkt met behulp van de GS1 codering waarmee bouw-producten worden voorzien van een wereldwijd uniek GS1-nummer. Iedere partij maakt in de elektronische documenten gebruik van deze code.

Momenteel zijn gesprekken gaande over een fusie tussen S@les en ETIM.

Meer info:

BIM Quickscan

De BIM Quickscan is een door TNO ontwikkelde en beheerde vragenlijst om eenduidig en objectief inzicht te krijgen in het niveau en de verbeterpunten voor werken met BIM bij een bedrijf.

De quickscan kan door een bedrijf zelf afgenomen worden (de ‘selfscan’) maar men kan ook kiezen om een gecertificeerde adviseur in te huren. Een bedrijf krijgt eenduidig en helder inzicht in haar sterke en zwakke punten bij werken met BIM. Hieruit kan een advies voor verbetering volgen.

De BIM Quickscan is verdeeld in vier hoofdstukken: (1) Organisatie en Management, (2) Mentaliteit en Cultuur, (3) Informatiestructuur en Informatiestromen, (4) Techniek en Toepassing. Resultaten worden weergegeven op deze hoofdstukken en op aspecten als: Strategie, Organisatie, Resources, Partners, Mentaliteit werknemers, Cultuur, Opleiding, Informatiestromen, Gebruik van open standaarden en gebruik van Tools.

De BIM Quickscan is vooral bedoeld voor bedrijven die reeds bezig zijn met BIM. Het is minder geschikt voor bedrijven die willen starten met BIM.

Meer info:

PAIS

~ Platform Afstemming Informatietechnische Structuur

Oorspronkelijk bedoeld voor de integratie en vereniging van: VISI, Lexicon, ETIM, Cheobs, GS1 Nederland en COINS. Doel van PAIS was het vormen van een overlegorgaan tussen de genoemde initiatieven. Het lijkt erop dat met de oprichting van de Bouw Informatie Raad (BIR) dit initiatief is stilgezet.

Meer info: 

  • Website: www.paisbouw.nl

OpenBIM

~ Open Building Information Modeling

Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘openBIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met openBIM verschillende dingen.

Een eerste formeel vastgelegde definitie is in April 2011 vastgelegd door het open source BIM collectief: A transparent approach that enables all stakeholders to be informed of project methodology, data and results without the need or obligation to use prescribed software. Project stakeholders are free in their choice of software. In practice this means using open BIM standards like IFC, BCF and others.

Bij deze definitie ligt het accent op de vrijheid van keuze van software en data standaarden. Andere definities van openBIM leggen het accent op de toepassing (zelfs ‘verplichting’) van open standaarden uit de BuildingSMART portfolio.

Op 31 januari 2012 heeft BuildingSMART International een definitie bekend gemaakt: OPEN BIM is a universal approach to the collaborative design, realization and operation of buildings based on open standards and workflows. OPEN BIM is an initiative of buildingSMART International (bSI) and several leading software vendors using the open buildingSMART Data Model.

BuildingSMART international is sinds mei 2011 eigenaar van de termen ‘openBIM‘ en  ‘home of openBIM’ wat ook gebruikt wordt in hun logo.

open source BIM Collective

~ Open Source Building Information Modeling Collective

Het open source BIM collectief is een verzameling van mensen en projecten rond open source softwareontwikkeling voor BIM toepassingen.

De mensen achter de projecten binnen het collectief willen samenwerken op gebieden waar dat kan. Op die manier worden algemene zaken als hosting, dataverkeer, marketing, juridische vragen, enz… efficiënter en effectiever aangepakt. Ook kunnen relatief kleine softwarebouwers op deze manier meer impact creëren in de sector.

Het open source BIM collectief stuurt ook aan op integratie tussen de deelnemende projecten. Zo werken een rekenkern, een databaseserver en een viewer bijvoorbeeld samen om te komen tot één geïntegreerde oplossing.

Verder is er speciale aandacht voor interoperabiliteit (open standaarden) kwaliteit & vrijheid van software en innovatie van de bouwsector. Bekendste projecten die onderdeel uitmaken van het collectief zijn ‘open source BIMserver.org’ en ‘de BIM Surfer WebGL viewer’. Het collectief is internationaal georiënteerd en groeiende.

Meer info:

ETIM

Voorheen: ~ Elektrotechnisch Informatiemodel
Nu: ~ Europees Technisch Informatie Model 

ETIM is een bibliotheek met objecten voor de installatiesector.

ETIM Nederland is tweeledig: het opzetten, ontwikkelen en vaststellen van de artikelclassificatie voor de installatiebranche en het vaststellen van communicatiestandaards voor de installatiebranche.

ETIM is al jaren succesvol in Nederland en maakt nu de stap naar het buitenland (ook in Duitsland zijn al mooie successen behaald).

Meer info: 

Cheobs / GWW-Objectenbibliotheek

Cheobs is een initiatief van CROW. Cheobs richt zich vooral op het (door)ontwikkelen van een ‘eenduidig en transparant begrippenkader’ voor de GWW. Concreet betekent dit dat kenmerken, samenstellingen, definities en dergelijke worden opgeslagen van elk abstract GWW object (zoals een tunnel of een brug). Door de begrippen eenduidig te gebruiken kan miscommunicatie voorkomen worden. Cheobs is daarom eerder een ‘kennisbank’ dan een objectbibliotheek. Cheobs is te koop bij het CROW.

De term ‘cheobs’ is ondertussen overal vervangen door ‘uniforme objectenbibliotheek’ en is nu te vinden onder de zoekterm ‘GWW-Objectenbibliotheek’.

Meer info: 

Stabu Lexicon

Initiatief van STABU. Ondertussen samengegaan met het Noorse Barbi (en in mindere mate twee Amerikaanse partijen) en heet nu IFD Library. Het Lexicon is een verzameling van abstracte product’concepten’ zoals ‘een’ deur, ‘een’ gipskartonplaat, enz…

Kortom: inhoud die los staat van specifieke producten van toeleveranciers.

Objectbibliotheken

Er is veel verwarring over objectenbibliotheken. Vaak is het een verzameling van informatie (bibliotheek) waarin verschillende dingen kunnen staan. Sommige bibliotheken bevatten producten die te koop zijn; anderen alleen ‘concepten’ die nog geen ingevulde eigenschappen hebben maar alleen een lijst met mogelijke eigenschappen bevatten.

De consensus op dit moment is dat objectbibliotheken daar juist tussenin zitten. In een objecten bibliotheek staan objecten met eigenschappen ingevuld, maar zonder specifieke leverancier of fabrikant.

MVD

~ Model View Definition

Een ‘model view’ is de manier waarop een bepaalde gebruiker (of softwaretoepassing) naar een (deel van een) modelschema kijkt.

De volledige IFC definitie bevat zo’n 900 verschillende afspraken voor het vastleggen van data van een gebouw. Voor bepaalde toepassingen is het helemaal niet noodzakelijk om ál die afspraken te hanteren In andere toepassingen wil men juist graag net iets meer vastleggen (en vaak is het een combinatie). Een constructeur bijvoorbeeld kan volstaan met alleen de constructieve afspraken van IFC en de energieadviseur met alleen de afspraken over ruimtes (ifcSpaces), maar wil wel graag zeker weten dat ook data aanwezig is van bepaalde eigenschappen die in ‘normaal IFC’ niet verplicht zijn.

Om dit soort specifieke situaties te ondersteunen zijn zgn. Model View Definitions ontwikkeld. Dit kan dus gezien worden als een soort van IFC plus/min; ook wel een ‘dialect’  van IFC genoemd. Een aantal veel voorkomende van dit soort ‘filters’ zijn vastgelegd in een definitie: een MVD. Dit is veelal een afsprakenset waarin beschreven staat wat (op IFC schema niveau) de eisen zijn bij een bepaalde kijk op een IFC model. Momenteel bestaan er niet zo veel van deze MVD’s. Vooral de MVD’s ‘Architectural view’ en ‘Coördination view’ worden veel gebruikt.

Belangrijk is dat het hier gaat om beperking en uitbreiding van het IFC afsprakenstelsel (het IFC schema) en niet over een specifiek gebouwmodel wat beschreven is in IFC (de data).