BIMXML

~ Building Information Model eXtended Markup Language

De open standaard IFC legt afspraken vast over de beschrijving van gebouwdata. IFC is erg uitgebreid en complex. Voor gebruikers is dat geen probleem, maar voor softwareleveranciers is het erg lastig om IFC volledig te ondersteunen. Omdat in veel gevallen (tussen veel software) het niet noodzakelijk is om een volledig IFC bestand uit te wisselen, is BIMXML ontwikkeld.

BIMXML is een eenvoudige weergave van een gebouwmodel. Er zijn afspraken vastgelegd over ruimtes, gebouwen, vloeren en installaties (en hun eigenschappen) De geometrie van BIMXML objecten is eenvoudig en bestaat enkel uit rechthoeken (opgetrokken 2D vlakken).

BIMXML kan daarom gezien worden als een heel erg gesimplificeerde vorm van IFC. Dit geeft voordelen en nadelen.

De ontwikkeling van BIMXML wordt vooral gedreven door softwareleverancier Onuma, maar ook DDS, Tokmo en enkele anderen zijn aangehaakt omdat het weinig moeite kost om het model te implementeren in software. Formeel is het geen open standaard omdat het beheerd wordt door commerciële softwareleveranciers en de inspraakprocedure op de standaard ondoorzichtig is. Belangrijkste kritiek op het initiatief is dat het geen meerwaarde biedt boven de reeds gevestigde standaard IFC.

Meer info:

BIM Handboek

Zodra BIM modellen worden uitgewisseld in de keten (zie ook BIG BIM, little BIM) dienen goede afspraken gemaakt te worden tussen ketenpartners. Waar ‘vroeger’  tekenafspraken noodzakelijk waren voor efficiënte uitwisseling, zijn tegenwoordig afspraken over de opbouw van BIM modellen bijzonder nuttig.

Omdat veel van deze afspraken generiek zijn (zoals ook de tekenafspraken) hebben enkele landen het initiatief genomen om een ‘BIM handboek’ te schrijven voor hun land. De meest bekende zijn die van de Verenigde Staten, Noorwegen Finland en Australië. De BuildingSMART organisatie (zie ook BuildingSMART) is bezig met de ontwikkeling van een generiek internationaal BIM handboek.

In deze bestaande handboeken zijn niet alleen model- en procesafspraken vastgelegd, maar worden ook indicaties gegeven welke BIM-toepassingen voor welke partijen/projecten relevant (kunnen) zijn. Wanneer is bijvoorbeeld een modelmanager gewenst? En wanneer niet? Wat zijn de juridische consequenties van het delen en samenvoegen van data? Enzovoort.

De ‘BIM Handboeken’ moeten gezien worden als voorbeelden om zelf, projectspecifiek, afspraken te maken. Ook zijn situaties bekend waar de bestaande handboeken als basis gelden en projectspecifiek nog aanvullende afspraken worden gemaakt. In Finland is het BIM Handboek ontwikkeld door Senaatti (vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksgebouwendienst) en wordt het verplicht voorgeschreven bij projecten van Senaatti.

Meer info:

BCF

~ BIM Collaboration Format

Een BIM model is een representatie van een bouwwerk. In zo’n model zit data van verschillende bouwpartijen. Middels clashdetectie (zie clashdetectie) is het mogelijk om fouten in een model te vinden. De laatste jaren is gebleken dat het communiceren over deze fouten een vak apart is. Een specifiek object kan worden gecommuniceerd en gedeeld met partners via IFC, maar een specifieke ‘clash’ moet omschreven worden via de telefoon of met screenshots. Daarom is BCF ontwikkeld.

BCF is ontwikkeld om ‘issues’ van een BIM model te communiceren. Belangrijkste ontwikkelaars zijn de softwareleveranciers Tekla en DDS. BCF is een afsprakenset over hoe issues worden uitgewisseld. Het bestaat uit 3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM model waar het issue over gaat.

Dankzij BCF kunnen ook ‘issues’  van een model eenvoudig  en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleind.

BCF is een relatief jong initiatief, maar de adaptatie groeit snel. Naar verwachting zal deze standaard de markt dus snel veroveren. BuildingSMART international is bezig om BCF tot een internationale data standaard te maken.

Meer info:

BIM

Met de term BIM worden vaak verschillende begrippen aangeduid. Het gaat hier vooral om het onderscheid tussen enerzijds (1) een 3D model (incl. allerlei extra informatie) van een specifiek bouwwerk. Oftewel: een model wat gemodelleerd wordt met een softwarepakket om een specifiek gebouw te representeren. Anderzijds (2) wordt gesproken over de generieke, herbruikbare, open ICT-standaarden die men (her)gebruikt bij het uitwisselen van informatie over specifieke gebouwen.

Verder gebruikt men de afkorting BIM vaak voor (3) Building Information ModeLING. Hierbij wordt geduid op het proces om te komen tot een gebouwmodel. De inrichting van nieuwe werkprocessen en methodieken door het werken met 3D modellen heeft vooral de laatste jaren veel aandacht.

Voorheen werden er 2D tekeningen gemaakt om een gebouw te representeren. Tegenwoordig wordt er gewerkt met 3D objecten die bepaalde eigenschappen en relaties met elkaar hebben. De 3D geometrie is vaak ‘slechts een’ eigenschap van zo’n object. Ook kan bijv. de naam van een leverancier worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden beschreven. Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model wat voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt kan worden. Dit noemen we een BIM. De 2D tekeningen kunnen uit een BIM worden gegenereerd.
Het werken met een BIM geeft nogal een omslag. Daarom moet goed nagedacht worden over werkprocessen, opleiding, informatie delen, gebruik van software, enz. Om die reden is de uitspraak “BIM is een manier van werken” ontstaan.

IFC

~ Industry Foundation Classes

De Industry Foundation Classes (IFC) standaard is een neutrale en open specificatie van bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan. Door samen af te spreken hoe men bijv. een muur beschrijft in een bestand (file of database) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle anderen. Een probleem wat IFC nog wel heeft is dat er verschillende methoden bestaan om bijv. een muur te beschrijven. Dit kan bijv. als proxy, als WallStandardCase of als Wall, daarnaast kan de vorm van objecten op vele wijzen beschreven worden, handig bij wegschrijven, maar uitermate lastig om alle varianten te ondersteunen bij import. Dit is soms hinderlijk voor eenduidige uitwisseling of deling van de informatie.

IFC is ontwikkeld door BuildingSMART international (non-profit) en is een veelgebruikt formaat voor uitwisseling van (specifieke) gebouwmodellen. De IFC specificatie is open en vrij beschikbaar. IFC is in 1997 gestart als verdere ontwikkeling op een standaard die vanaf 1985 is ontwikkeld.

Meer info: